En Fa

مشاوره سازمانی

خیلی وقت ها وقتی نگاه می کنیم می بینیم دچار روزمرگی شدیم و با آرمان هایی که روز اول مشخص کردیم فاصله بسیاری گرفتیم. مشاوره ما به تیم هایی که در زمینه وب فعالیت می کنند می تواند شامل مواردی از قبیل نمونه های ذیل باشد:

  • آموزش هایی در راستای بهبود انجام کارها
  • بهبود سیستم های مورد استفاده و استفاده از ابزارهای جدید
  • پیاده سازی سیستم های انجام تسک های عمومی به شکل خودکار
  • استاندارد سازی روندهای انجام پروژه